Vertrouwd door 30+ bronhouders

Consequent 90%+ nauwkeurig

Automatische mutatiesignalering van kaarten

Het belang van up-to-date geo-basisregistraties in een snel veranderende wereld maken een structurele mutatiesignalering essentieel voor elke BGT, BAG en WOZ beheerder.

ChangeMapp brengt snel alle mutaties in beeld, kan omgaan met de subjectiviteit van mutaties en brengt een standaard aan voorsorterend op de SOR. ChangeMapp voert automatische kaart/beeld vergelijkingen uit, waarbij het kunstmatige intelligentie toepast om te signaleren waar de kaart niet klopt. Het resultaat is een geografisch bestand met de relevante veranderingen, of mutaties, ten opzichte van de huidige BGT, BAG of WOZ.

“De mogelijkheden van Geronimo.AI om binnen twee weken een mutatiesignalering van hoge kwaliteit te leveren ben ik nog niet eerder tegengekomen.”​

Jeroen van Logtenstein – Kwaliteitsbeheerder BGT/Beeldmateriaal De Connectie

“Geronimo is een betrouwbare partner en realiseert waardevolle innovatie binnen het bijhouden van de basisregistraties.”​

Ron Binneveld – Adviseur GEO/GIS Gemeente Vijfheerenlanden

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp. Op de linker afbeelding is een ortho-foto samen met de BGT te zien (panden, overige bouwwerken, en gebouw-installaties). In de rechter afbeelding zijn deze verrijkt met door ChangeMapp automatisch gevonden mutaties (rood gearceerd). Door de juiste toepassing van kunstmatige intelligentie heeft ChangeMapp aangeleerd de luifel wel te signaleren, en de zonneschermen niet.

Snel naar een hoge kwaliteit

ChangeMapp biedt mutatiesignalering met een snelle doorlooptijd van twee weken, een hoge kwaliteit en scherpe prijs. De nauwkeurigheid van ChangeMapp ligt consequent boven de 90% met betrekking tot vindbaarheid en correctheid van mutaties. Hierom worden resultaten van ChangeMapp inmiddels door meer dan 30 bronhouders gebruikt om de basisregistraties up-to-date te houden.

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp. Op de linker afbeelding is een ortho-foto samen met de BGT te zien: verharde objecten (oranje), onverharde objecten (groen) en waterobjecten (blauw). In de rechter afbeelding is deze verrijkt met door ChangeMapp gevonden mutaties (rood gearceerd). Alle plekken waar de BGT niet klopt ten opzichte van de onderliggende luchtfoto worden aangemerkt als mutatie.

Aanleiding

Afhankelijkheden tussen de BGT, BAG en WOZ en het toenemend gebruik van geo-informatie in gemeentelijke en externe processen maken up-to-date geo-basisregistraties een essentiële taak voor elke gemeente.

In gesprek met gemeentes hebben wij drie knelpunten in het registratieproces voor de geo-beheerder geïdentificeerd:

 • Het vinden en verwerken van alle mutaties kost (te) veel tijd
 • Mutaties zijn complex en kunnen multi-interpretabel zijn
 • De bijbehorende wet- en regelgeving verandert

ChangeMapp biedt hiervoor een oplossing door snel alle mutaties in beeld te brengen, om te kunnen gaan met de complexiteit van mutaties en voor te sorteren op het samenhangende objecten register (SOR) door een standaard aan te brengen. ChangeMapp is ontwikkeld in samenwerking met drie pilotgemeenten en de proeftuin van het Kadaster.

Ontwikkeld in samenwerking met:

Aanpak

Hoe werkt het?

ChangeMapp voert een vergelijking uit tussen de meest recente versie van een basisregistratie en luchtfoto. Dit resulteert in een automatisch gegenereerd overzicht van mutaties, waarbij mutatie is gedefinieerd als een verschil tussen de werkelijkheid (luchtfoto) en de BAG, BGT of WOZ.

Voor dit doeleinde is ChangeMapp getraind op meerdere jaren en gebieden verspreid over Nederland. Het is hierbij essentieel kunstmatige intelligentie op de juiste manier in te zetten. Door onze diepgaande expertise van AI zijn we in staat ChangeMapp volledig te specialiseren op de basisregistraties en mutatiesignaleringen.

Hierdoor heeft ChangeMapp geleerd om te gaan met een grote verscheidenheid aan mutaties, verschillende gemeentes en verschillende jaren en houdt ChangeMapp rekening met:

 • Omvalling in luchtfoto’s
 • Belichtingsverschil en schaduw
 • Kleine verschillen in uitlijning van kaart en foto
 • Subtiele verschillen tussen objecten, zoals het verschil tussen een luifel en een zonnescherm

Hiermee onderscheidt ChangeMapp zich van andere automatiseringsaanpakken, die vanwege bovenstaande uitdagingen vaak tegenvallende resultaten kennen.

Kaart/beeld of beeld/beeld?

Een belangrijke afweging bij een mutatiesignalering is of er een kaart/beeld of een beeld/beeld vergelijking wordt uitgevoerd. De belangrijkste eigenschappen van deze varianten zijn:

Kaart/beeld

 • De huidige kaart wordt vergeleken met de meest recente luchtfoto.
 • Er wordt gesignaleerd waar de kaart niet klopt.
 • Mutaties die ouder zijn dan het laatste beeld en die niet in de kaart zijn verwerkt worden gesignaleerd.

Beeld/beeld

 • Twee opeenvolgende luchtfoto’s worden vergeleken.
 • Er wordt gesignaleerd waar verschillen tussen deze beelden bestaan.
 • Fouten in de kaart die zijn ontstaan voor het oudste beeld worden niet gesignaleerd.

De kerntaak van de beheerder is om te zorgen dat de kaart klopt door fouten in de kaart te corrigeren. Dit is niet beperkt is tot wijzigingen die afgelopen jaar hebben plaats gevonden. Daardoor is het ons inzicht dat een kaart/beeld vergelijking het beste aansluit op de processen van een beheerder.

De meest voorkomende redenen om toch voor een beeld/beeld vergelijking te kiezen zijn het beperken van de totale hoeveelheid gevonden mutaties of inzichtelijk te brengen wat er het afgelopen jaar is gemuteerd. Om in deze situaties te voorzien zijn er twee mogelijkheden met ChangeMapp:

 • Door twee kaart/beeld vergelijkingen uit te voeren tussen twee verschillende jaren kan worden geanalyseerd welke mutaties tussen de twee foto’s hebben plaats gevonden.
 • Er kan gekozen worden voor een kaart/beeld vergelijking, waarbij alleen de belangrijkste mutaties worden teruggeleverd.

Daarnaast leidt de hoge nauwkeurigheid van ChangeMapp tot minder foutieve mutaties, met een lagere werkdruk als gevolg.

Heeft u belangrijke redenen te kiezen voor een beeld/beeld vergelijking dan gaan wij hier graag het gesprek over aan. Waarschijnlijk biedt ChangeMapp een antwoord op uw vraag.

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp. Op de linker afbeelding is een ortho-foto te zien. In de rechter afbeelding zijn alle dakkapellen zoals door ChangeMapp gevonden in beeld gebracht (geel gearceerd) en is een bouwwerk-kaart toegevoegd (blauw gearceerd) met een aanhangend WOZ object-id. Door de gevonden dakkapellen te combineren met deze kaart kan het verschil, de nieuwe dakkapellen, worden bepaald ten opzichte van de WOZ. 

Scope

Op basis van de wens van de klant is de scope van ChangeMapp vast te stellen tot het automatisch signaleren van:

 • Mutaties van bouwwerken ten opzichte van de BGT en/of BAG
 • Mutaties van overige objecttypen ten opzichte van de BGT (grijs/groen/blauw)
 • Nulmeting/signalering van dakkapellen ten opzichte van de BAG of WOZ
 • Nulmeting/signalering van zonnepanelen ten opzichte van de BAG of WOZ


95% geautomatiseerd,
5% kwaliteitscontrole op Nederlandse bodem

Wij hebben als uitgangspunt het behalen van een betrouwbare dienst gebaseerd op automatisering. Dit resulteert in (1) standaardisatie binnen een complex en ambigu proces, (2) schaalbaarheid en kostenreductie, en (3) een continu verbeterende nauwkeurigheid door het zelflerende karakter van kunstmatige intelligentie.

In tegenstelling tot een handmatige mutatiesignalering, wordt 95% van de inspanning automatisch uitgevoerd door onze algoritmes. De overige 5% betreft de handmatige kwaliteitscontrole die wij in Nederland uitvoeren. Het is onze ambitie de handmatige werkzaamheden stapsgewijs te verminderen terwijl we de kwaliteit blijven waarborgen.

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp. Op de linker afbeelding is een ortho-foto te zien met in blauw de BGT (panden, overige bouwwerken, en gebouw-installaties). In de rechter afbeelding is deze verrijkt met door ChangeMapp gevonden mutaties (rood gearceerd). Zowel de nieuw gebouwde schuur als het gesloopte object worden aangegeven als mutatie.

Proces

Eenvoudige data-uitwisseling

De tijd van het heen en weer sturen van harde schrijven is voorbij. Wij versturen een link waarmee de luchtfoto’s eenvoudig in ECW formaat geüpload kunnen worden naar onze Microsoft omgeving.

Het resultaat wordt in het gewenste formaat per mail of via een download-link teruggestuurd.

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met uw data om.

Resultaat

Het eindresultaat van de automatische mutatiesignalering is een geo-gerefereerde lijst van polygonen. Deze wordt geleverd in het gewenste formaat zoals een Shapefile, GeoDatabase of Excel.

Doorlooptijd en kosten

De doorlooptijd van een mutatiesignalering is 2 weken. Hiervoor dient 1 tot 4 weken van tevoren worden aangegeven wanneer de luchtfoto’s geüpload worden.

Wij bieden ChangeMapp aan op basis van een eenduidige en transparante kostenberekening.

Voorbeeld van een resultaat van ChangeMapp op grotere schaal. Op de linker afbeelding is een ortho-foto samen met de BGT te zien (panden, overige bouwwerken, en gebouw-installaties). In de rechter afbeelding is deze verrijkt met door ChangeMapp gevonden mutaties (rood gearceerd). Alle plekken waar de BGT niet klopt ten opzichte van de onderliggende luchtfoto worden aangemerkt als mutatie.

Kartering en verwerking in de Landelijke Voorziening

Om een totaalpakket aan te bieden zijn wij relaties aangegaan met meerdere geopartijen. Hierdoor kunnen we behalve de mutatiesignalering, ook de kartering en verwerking in de Landelijke Voorziening aanbieden. In dit geval zal de signalering automatisch worden uitgevoerd met ChangeMapp en wordt dit vervolgens op de klassieke, handmatige wijze verwerkt. 

Visie

Veranderende wetgeving en de toekomst van de basisregistraties

De wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) is in 2016 in werking getreden als vervanging van de GBKN. De wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is in 2009 aangenomen met de laatste grote wijziging in 2017. Het in goede banen leiden van de ruimtelijke ordening van Nederland vraagt om steeds fijnmaziger en samenhangender geo-informatie. Met de huidige wetgeving zijn grote stappen gezet ten opzichte van 10 jaar geleden, maar de volgende wijzigingen staan alweer voor de deur.

De omgevingswet heeft als doel de wetgeving rondom ruimtelijke ordening te vereenvoudigen. Vaak is wetgeving hierbij gekoppeld aan een geografisch object als een monument of een pand waar asbest is geconstateerd. Dit maakt het nog belangrijker dat de onderliggende geo-informatie juist is. Het huidige stelsel van verschillende basisregistraties heeft zowel overlap als verschillen wat het bepalen van de juiste informatie lastig maakt. Het samenhangend objecten register (SOR) waarin deze basisregistraties worden samengevoegd lijkt een voor de hand liggende oplossing. De complexiteit hiervan moet niet onderschat worden vanwege de verschillende belangen en processen die gebaseerd zijn op het huidige stelsel en de synchronisatie-uitdagingen die dit met zich mee brengt. ChangeMapp past telkens dezelfde standaard toe waardoor het een grote bijdrage kan leveren aan het synchroniseren en uiteindelijk combineren van de verschillende geo-basisregistraties.

De trend van de wetgeving is duidelijk: de eisen van de geo-informatievoorzieningen worden steeds fijnmaziger en samenhangender. Tegelijkertijd is het betrouwbaar houden van de huidige voorziening al een grote uitdaging. Voor ons is de oplossing duidelijk: automatisering is noodzakelijk en mogelijk en wij zien het als onze taak dit als nieuw instrument aan te laten sluiten op de processen van de modern geo-beheerder.

info@geronimo.ai
+31 (0)6 104 220 98
Kluyverweg 1 – 12.15, 2629HS Delft, NL

Chamber of Commerce No.: 81087578
© 2018-2021 Geronimo.AI B.V.
All rights reserved